Spiros Live 11/2/2019 Electromusic- Brazilian samba -Jazz -Bossa nova – Ethnic